Big Lottery Funded  cropped-cropped-Commodum-Logo.gif

Volunteers for FAST project starting August 2016

 

FAST (Fix and shift training) is a new project run by Commodum Ltd a Social Enterprise based in Carmarthen Town centre and Ferryside. This unique initiative, partly funded by the Big Lottery will enable many vulnerable adults to improve their wellbeing and play an active role in their communities.

We are seeking a team of volunteers to help us achieve our objectives.

You will help train vulnerable adults in employment disciplines, job hunting techniques and teaching basic ‘handyman skills’ which will be used to help operate our Handy-van which will provide a much needed service to other vulnerable adults in their homes which they might not otherwise be able to afford.

We will provide full training, induction and on-going support for our volunteers plus daily expenses.

We are particularly looking for volunteers who have experience/qualifications in the following:

  • General Office admin Inc. Word and Excel
  • Health and safety at work
  • DIY and Decorating skills
  • Job hunting skills.

 

If you feel you could contribute to this new exciting project and spend some part of your day/week helping us, please contact David Williams, Project Manager, for an informal chat on 07949 377266 or email David for further information

Email:   david.williams@commodum.org.uk


Gwirfoddolwyr ar gyfer prosiect FAST – ddechrau Awst 2016

 

FAST (Atgyweiria a hyfforddiant shifft) yn brosiect newydd a redir gan Commodum Ltd, Fenter Gymdeithasol yng nghanol tref Caerfyrddin a Glanyfferi. Mae’r fenter unigryw, a ariennir yn rhannol gan y Gronfa Loteri Fawr, yn galluogi nifer o oedolion sy’n agored i niwed i wella eu lles a chwarae rhan weithredol yn eu cymunedau.

Rydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr i’n helpu gyflawni ein hamcanion.

Byddwch yn helpu i hyfforddi oedolion agored i niwed mewn disgyblaethau cyflogaeth, technegau chwilio am swydd ac addysgu ‘sgiliau tasgmon’ a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i weithredu ein “Handy-van” a fydd yn darparu gwasanaeth mawr sy’n angen i oedolion eraill sy’n agored i niwed yn eu cartrefi lle nad y gallent fel arall yn gallu eu fforddio.

Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn, sefydlu a chefnogaeth barhaus ar gyfer ein gwirfoddolwyr ynghyd â threuliau bob dydd.

Rydym yn edrych yn benodol ar gyfer gwirfoddolwyr sydd â phrofiad / cymwysterau yn y canlynol:

  • admin Swyddfa Gyffredinol Inc Word ac Excel
  • Iechyd a diogelwch mewn gwaith
  • sgiliau DIY ac Addurno
  • sgiliau chwilio am waith.

 

Os ydych yn teimlo y gallech gyfrannu at prosiect cyffrous newydd hyn ag treulio rhywfaint o rhan o’ch diwrnod / wythnos i helpu, cysylltwch â David Williams, Rheolwr Prosiect, i gael sgwrs anffurfiol ar 07949 377266 neu e-bostiwch David am ragor o wybodaeth

E-bost: david.williams@commodum.org.uk