Big Lottery Funded  cropped-cropped-Commodum-Logo.gif 

FAST 2 Trainer Handyperson

Job Title:       Trainer Handyperson

Company:     Commodum Limited

Salary:          £17,500 PA for 37hrs a week (full time)

Term:            30 Month contract.

 

Commodum is a social enterprise working with vulnerable people in South West Wales. We are recruiting a Trainer/Handyperson to support, train and develop trainees within FAST 2 – our flagship, Big Lottery funded, programme. FAST 2 will provide essential training and valuable work experience for young adults at risk to help improve their long term employability. The programme runs for three years from August 2016 and is fully funded.

Applicants are invited to forward their CV, two references (to be taken up after interviews) and a one page supporting statement to info@commodum.org.uk by the closing date. Any queries may also be sent to this email address and responses may be shared with others. Further details are below.

Closing date: 5.00 p.m. Monday 24th October 2016 (shortlisting will take place on 25th).

Preliminary interviews will take place on 28th October in Ferryside and include a practical task. Final interviews will be held on 4th November 2016 in Carmarthen.

The appointment panel comprises Commodum Directors Sarah Phillips (Chair), Richard Keen and Robert Parker.

Period of employment will begin as soon as possible after 4th November.

The Job Description and Person Specification can be downloaded here

The post is funded by the Big Lottery.        

 

Teitl Swydd:   Hyfforddwr Tasg Person

Cwmni:          Commodum Cyfyngedig

Cyflog:           £17,500 pa am 37 awr yr wythnos (llawn amser)

Tymor:           Contract 30 mis

 

Mae Commodum yn fenter gymdeithasol sy’n gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed yn De Orllewin Cymru. Rydym yn recriwtio Hyfforddwr / Tasgmon i gefnogi, hyfforddi a datblygu hyfforddeion o fewn FAST 2 – ein rhaglen blaenllaw a ariennir gan y Loteri Fawr. Bydd FAST 2 yn darparu hyfforddiant hanfodol a phrofiad gwaith gwerthfawr ar gyfer oedolion ifanc sydd mewn perygl i helpu i wella eu cyflogadwyedd yn y tymor hir. Mae’r rhaglen yn rhedeg am dair blynedd o fis Awst 2016 ac yn cael ei gyllido’n llawn.

Gwahoddir ymgeiswyr i anfon eu CV, dau ganolwr (i’w cymryd ar ôl cyfweliadau), a datganiad ategol un dudalen i info@commodum.org.uk erbyn y dyddiad cau. Gall unrhyw ymholiadau hefyd yn cael ei anfon at y cyfeiriad e-bost a bydd yr ymatebion yn cael eu rhannu gydag eraill. Mae rhagor o fanylion isod.

Dyddiad cau: 5:00 o gloch y brynhawn, Dydd Llun 24 mis Hydref 2016 (bydd llunio rhestr fer yn cael ei gynnal ar 25ain).

Bydd cyfweliadau cychwynnol yn cael ei gynnal ar 28 Hydref yng Nglanyfferi ac yn cynnwys tasg ymarferol. Bydd cyfweliadau terfynol yn cael ei gynnal ar 4 Tachwedd 2016 Nghaerfyrddin.

Mae’r panel penodi yn cynnwys Cyfarwyddwyr Commodum Sarah Phillips (Cadeirydd), Richard Keen a Robert Parker.

Bydd cyfnod o gyflogaeth ddechrau cyn gynted â phosibl ar ôl 4 Tachwedd

Gall y ddisgrifiad swydd a manylbed person ei lawrlwytho yma

Ariennir y swydd gan y Loteri Fawr.